សេង ឩត្តម

សេង ឩត្តម

Seng Oudom

ឆ្នាំសិក្សា 2014

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL