ខៀវ គីមលី

ខៀវ គីមលី

Khieu Kimlee

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី គ្លីនិកជម្ពូវន្ត័

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL
  2. C# Beginning
  3. C# Database Programming