ភឿន ស៊ីនណារ់ាល់

ភឿន ស៊ីនណារ់ាល់

Phoeun Sinnaral

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី Compura Training Ulam Corporation

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Beginning