ឃុត រតនា

ឃុត រតនា

Khut Rathana

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី Compura Training Ulam Corporation

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Beginning