សុខ វណ្ណៈ

សុខ វណ្ណៈ

Sok Vannak

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Beginning