ជិននី កីឃេ

ជិននី កីឃេ

CHINNY PHIKHE

ឆ្នាំសិក្សា 2009

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network