តាំង គៀងឡេង

តាំង គៀងឡេង

Taing Keangleng

ឆ្នាំសិក្សា 2014

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++