កែន ចន្ទ័រង្សី

កែន ចន្ទ័រង្សី

Ken Chanrangsey

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning