ម៉ាង សុណា

ម៉ាង សុណា

Mang Sona

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី Pharmaproduct Manufacturing-PPM

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. SQL Server 2008 (Administrator)