ឡាយ គឹមលី

ឡាយ គឹមលី

Lay Kimly

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប-AEU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning
  2. C# Database Programming