សៅ ម៉ារីណា

សៅ ម៉ារីណា

Sao Maryna

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Beginning