អ៊ីម តូនី

អ៊ីម តូនី

IM Tony

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Beginning