ឡេង ហុកលី

ឡេង ហុកលី

Leng Hokly

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. SQL Server 2008 (Developer)
  3. C# Beginning