វ៉ាន់ ឈាងម៉េង

វ៉ាន់ ឈាងម៉េង

Van ChheangMeng

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  3. C# Beginning
  4. Website Design With CSS