សាំង សុចិត្រា

សាំង សុចិត្រា

Saing Sochettra

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Beginning
  2. VB.NET Database