សុទ្ឋ គីមឡេ ង

សុទ្ឋ គីមឡេ ង

Soth Kimleng

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី British International School of Pnhom Penh-BISPP

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. Adobe Photoshop
  3. Computer Foundation
  4. Computer Network