សូ រិទ្ឋិឆាយា

សូ រិទ្ឋិឆាយា

So Rithchhaya

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning
  2. C# Database Programming