ឡូ គឹមហេង

ឡូ គឹមហេង

Lo Kim Heang

ឆ្នាំសិក្សា 2009

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop