ឆុន សុខខន

ឆុន សុខខន

Chhon Sokkhan

ឆ្នាំសិក្សា 2014

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. ASP.Net Starter
  2. C# Project
  3. PHP & My SQL
  4. Window Server