ណើ ធាណា

ណើ ធាណា

Noeu Theana

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. OOP PHP
  3. PHP & My SQL
  4. C# Beginning