អេង វណ្ណា

អេង វណ្ណា

Eng Vanna

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ-BBU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Joomla Webmaster
  2. Adobe Photoshop
  3. PHP & My SQL
  4. Website Design With CSS