គួរ ឩត្តម

គួរ ឩត្តម

Kour Udam

ឆ្នាំសិក្សា 2014

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++