អ៊ី ប៊ុនធឿន

អ៊ី ប៊ុនធឿន

Y Bun Thoeun

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL