ញ៉ែត ចាន់ដែន

ញ៉ែត ចាន់ដែន

Nhet Chanden

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី Angkor Khemara University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5