និន សុវណ្ណសិលា

និន សុវណ្ណសិលា

Nin Sovann Seila

ឆ្នាំសិក្សា 2014

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5