កុល សេដ្ឋដូណា

កុល សេដ្ឋដូណា

Kol Saiddona

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី Don Bosco Kep

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. OOP PHP
  2. PHP & My SQL