គង់ វិចិត្រ

គង់ វិចិត្រ

Kong Vichet

ឆ្នាំសិក្សា 2009

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML
  2. Computer Network