ទុយ រ៉ាវី

ទុយ រ៉ាវី

Tuy Ravy

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី Comcona BMS

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop