ហេង គឹមស៊ន

ហេង គឹមស៊ន

Heng Kimsorn

ឆ្នាំសិក្សា 2009

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe InDesign