អែម ផាន្នី

អែម ផាន្នី

Em Phanny

ឆ្នាំសិក្សា 2014

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. C# Beginning
  3. Website Design With CSS