សៀក សុផុល

សៀក សុផុល

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop
  2. PHP & My SQL

ស្នាដៃ