ឆែម ស៊ុនរតនា

ឆែម ស៊ុនរតនា

Chhem Sunroatana

ឆ្នាំសិក្សា 2014

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. SQL Server 2008 (Developer)