ងែត ឩត្តមមុន្នី

ងែត ឩត្តមមុន្នី

Nget Outdommony

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ-BBU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop