មាស ចំរើន

មាស ចំរើន

Meas Chamroeun

ឆ្នាំសិក្សា 2009

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe InDesign