តាយ រតនៈ

តាយ រតនៈ

Tay Rathanak

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី Bowker Company

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning
  3. C# Database Programming