សួង កុសល

សួង កុសល

Suong Kosal

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5