សេង កញ្ញារិទ្ឋ

សេង កញ្ញារិទ្ឋ

Seng Kanarith

ឆ្នាំសិក្សា 2009

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation