រស់ សិរីវុឌ្ឍី

រស់ សិរីវុឌ្ឍី

Ros Sereivuthy

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. Java Programing
  3. OOP PHP
  4. Adobe Photoshop
  5. PHP & My SQL
  6. Website Design With CSS