វី វិចិត្រ

វី វិចិត្រ

Vy Vichet

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL
  2. Website Design With CSS