សែម ស៊ាងហ៊ាន់

សែម ស៊ាងហ៊ាន់

Sem Seanghorn

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី អង្គការស្ពានកម្ពុជាហូឡង់

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network