សែម ស៊ាងហ៊ាន់

សែម ស៊ាងហ៊ាន់

Sem Seanghorn

ឆ្នាំសិក្សា 2013

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network