កង សឹងហាក់

កង សឹងហាក់

Kang Seunghak

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី Light technology Company

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. Website Design With CSS