ជា ប៊ុនធឿន

ជា ប៊ុនធឿន

Chea Bunthoeun

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី International University-IU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning