ឈី ដាលី

ឈី ដាលី

Chhy Daly

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី Limkokwing University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop