ឆាយ ប្រាសាទ

ឆាយ ប្រាសាទ

Chhay Prasat

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning