ធី ចាន់ថាច

ធី ចាន់ថាច

Thy Chan Thach

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី Diploma Degree

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation