អ៊ូ ប៊ុនដេត

អ៊ូ ប៊ុនដេត

Ou Bundeth

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop
  2. PHP & My SQL