ឡន ជាង

ឡន ជាង

Lon Cheang

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី Sachak Asia Development Institute -SADI

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning