សម្បត្តិម៉េងណារុង

សម្បត្តិម៉េងណារុង

Sambath Mengnarong

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL
  2. VB.NET Beginning
  3. VB.NET Database