ឈន ប៊ុនឆាយ

ឈន ប៊ុនឆាយ

Chhorn Bunchay

ឆ្នាំសិក្សា 2013

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation
  2. C/C++