ខាត់ វណ្ណៈ

ខាត់ វណ្ណៈ

Khat Vannak

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation